Exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti je její blokace na katastru nemovitostí, tak aby s ní vlastník nemohl nakládat a zejména převádět na jiné osoby. Blokace nemovitosti proběhne tak, že na návrh oprávněného (věřitele), vydá většinou soud exekuční titul- tedy usnesení ve kterém nařídí zahájení exekuce. Je tam rovněž ustanovený exekutor, kterého navrhuje oprávněný (věřitel). Na základě exekučního titulu, který nabyl právní moci, může exekutor konat, provést exekuci nemovitosti a následně ji prodat v dražbě a uspokojit tak věřitele.

Vysvětlivky

Exekutor

je fyzická osoba, podnikající na IČ a splňující předpoklady, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

Výkon exekuce

Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný (věřitel) a kterého soud svým rozhodnutím pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony soudu.

Exekuční řízení

Exekuční řízení se zahajuje na návrh. Je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi nebo soudu spolu s určením exekutora. Dojde-li návrh na nařízení exekuce jinému než exekučnímu soudu, soud jej neprodleně postoupí exekučnímu soudu; účinky zahájení exekučního řízení zůstávají zachovány. Exekutor však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu soud pověření k jejímu provedení.

Účastníci řízení

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný (věřitel) a povinný (dlužník) včetně manžela/ky pokud je majetek ve společném jmění.

Zahájení exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti se zahajuje na návrh oprávněného

Exekuční titul

Exekučním titulem je rozhodnutí o tom, že se může exekuce provést. Nejčastěji je vydává soud, musí nabýt právní moci a být tedy označeno doložkou o nabytí právní moci

Tedy jde o

 • vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
 • vykonatelný rozhodčí nález,
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smíry schválené těmito orgány,
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekučním příkazem k prodej nemovitosti se rozumí příkaz k provedení exekuce. Vydává jej exekutor. Exekutor poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen.

Podle exekučního příkazu se exekuce provede po právní moci usnesení o nařízení exekuce.

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek

Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

Zánik exekuce nemovitosti

exekuce zaniká, jestliže

 • soud rozhodl o vyloučení exekutora,
 • soud zastavil exekuci,
 • pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy,
 • soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora.

Exekuce prodejem nemovitostí

K provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného může exekutor přistoupit, jen jestliže bude listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře doloženo, že nemovitost je ve vlastnictví povinného.

Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního právního předpisu

Exekutor pověřený provedením exekuce je oprávněn podat jménem oprávněného návrh na zřízení soudcovského zástavního práva.

Exekutorský zápis

– exekuce nemovitosti bez předchozího soudu

V rámci další činnosti exekutor sepíše na žádost exekutorský zápis

O dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní a tedy neuhradí své dluhy.

Exekutorský zápis je veřejnou listinou

Náklady exekuce

 • Náklady exekutora jsou odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu
 • Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku (dále jen ,,náklady oprávněného"). Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný.
 • Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.
 • Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky.
 • Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti

Kontaktní údaje

Jméno*: Přijmení*:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město*:
Okres*:
E-mail*: Telefon*:

Popis nemovitosti

Zde popište nabízenou nemovitost:

Adresa nemovitosti:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

 

 
Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti v okrese:
Volejte, smskujte, prozvánějte.
Pomůžeme! 731 450 565