Dražba

Dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání

Dražebník

dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění (§ 6 odst. 1); jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy,

Licitátor

licitátorem fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě,

Vydražitel

vydražitelem účastník dražby, jemuž byl udělen příklep

Účastník dražby

účastníkem dražby osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje zákonné podmínky

Navrhovatel

Je osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem navrhuje provedení dražby

Odhad ceny předmětu dražby

Dražebník zajistí odhad ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé. Odhad nesmí být v den konání dražby starší šesti měsíců. Cena musí být zjištěna posudkem znalce. Znalec odhadne i závady, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, a upraví příslušným způsobem odhad ceny.

Vlastník je po předchozí výzvě, v době určené v této výzvě, umožnit prohlídku nemovitosti. Pokud vlastník, neumožní provedení odhadu nebo prohlídky předmětu dražby, lze odhad provést na základě dostupných údajů, které má dražebník k dispozici.

Prohlídka nemovitosti

Musí dražebník zajistit minimálně 2 a ne ve stejný den. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Z tohoto důvodu nelze vyslovit neplatnost dražby.

Dražební vyhláška

Musí obsahovat

 • Zda jde o dražbu dobrovolnou nebo nedobrovolnou a jde-li o opakovanou dražbu
 • Identifikace dražebníka
 • místo, datum a čas zahájení dražby,
 • kdy je možná prohlídka nemovitosti
 • označení a popis nemovitosti
 • nejnižší podání
 • minimální příhoz
 • způsob složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení
 • je-li přípustný i jiný způsob úhrady ceny než v hotovosti
 • čas konání prohlídky předmětu dražby,
 • popis stavu nemovitosti najdete ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí

Průběh dražby

 • vstup alespoň 30 minut před zahájením dražby.
 • účastníci dražby jsou povinni doložit svou totožnost, popřípadě oprávnění jednat za účastníka dražby,
 • účastníci dražby jsou povinni dát se zapsat do seznamu účastníků dražby
 • účastníci dražby jsou povinni doložit i složení dražební jistoty.
 • účastníci dražby jsou povinni doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.
 • veřejnosti musí být umožněn přístup do prostor, v nichž bude probíhat dražba, alespoň 10 minut před zahájením dražby.
 • každému, kdo splňuje podmínky musí být umožněno dražit.
 • licitátor je povinen učinit prohlášení, že zahajuje dražbu. Bezprostředně poté je povinen učinit vyvolání prohlášení o dražené nemovitosti
 • licitátor může v průběhu dražby snížit výši minimálního příhozu.
 • draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Nebylo-li učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
 • učiněným podáním je účastník dražby vázán.
 • učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí.
 • udělením příklepu je dražba skončena.
 • nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí.

Vyznačení návrhu na provedení dražby v katastru nemovitostí

 • Je-li nemovitost vedená na katastru nemovitostí, zašle dražebník oznámení o dražbě s úředně ověřeným podpisem dražebníka příslušnému katastrálnímu úřadu k zápisu poznámky o podaném návrhu na provedení nedobrovolné dražby nemovitosti do katastru nemovitostí.
 • současně zašle zprávu vlastníkovi, zástavci, dlužníkovi a zástavním věřitelům.

Uspokojení veškerých pohledávek věřitelů

 • Lze-li z výtěžku dražby po vypořádání nákladů dražby plně uspokojit všechny přihlášené pohledávky dražebních věřitelů, dražebník předá částky odpovídající výši uspokojovaných pohledávek dražebním věřitelům ve lhůtě 10 dnů od uhrazení ceny dosažené vydražením.
 • K pohledávkám, jejichž vznik a zajištění předmětem dražby nebyly doloženy, se nepřihlíží.
 • Zbylou částku po uspokojení pohledávek dražebník zašle ve lhůtě do 10 dnů po uhrazení ceny dosažené vydražením bývalému vlastníkovi nemovitosti.

Pokud nejsou všechny pohledávky uspokojeny, dlužník dluží dále a exekuce trvá

Věcná břemena

Pokud jsou na nemovitosti věcná břemena, jako např. pronájem apod pak práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucí na nemovitosti zůstávají přechodem vlastnictví na nového vydražitele nedotčena.

Předkupní právo

Přechodem vlastnictví na vydražitele zaniká smluvní předkupní právo k předmětu dražby; zákonné předkupní právo státu podle zvláštních právních předpisů, předkupní právo spoluvlastníků, právo nájemců bytů a nebytových prostorů na přednostní nabytí vlastnictví a zákonné předkupní právo nájemců podle zvláštního právního předpisu působí i vůči vydražiteli.

Upuštění od dražby nemovitosti může učinit dražebník pokud ještě nezačala

 • na základě písemné žádosti vlastníka,
 • je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
 • je-li smlouva o provedení dražby neplatná
 • dojde-li k odstoupení od smlouvy o provedení dražby
 • pokud dražebník neorganizoval prohlídku a měnil podmínky v dražební vyhlášce
 • došlo-li ke střetu dražby dobrovolné a dražby nedobrovolné
 • bylo-li vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu státní správy zakázáno s předmětem dražby nakládat
 • pokud dražebník ztratí oprávnění dražbu vykonávat
 • pokud bude prokázáno, že byly uhrazeny pohledávky věřitelů vlastníkem, či dlužníkem nemovitosti

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti

Kontaktní údaje

Jméno*: Přijmení*:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město*:
Okres*:
E-mail*: Telefon*:

Popis nemovitosti

Zde popište nabízenou nemovitost:

Adresa nemovitosti:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

 

 
Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti v okrese:
Volejte, smskujte, prozvánějte.
Pomůžeme! 731 450 565